Poludnica

Renkontiĝo de E-vojaĝantoj

Enkonduko Aktualaĵoj Interesaĵoj Kalendaro Kulturo

Folklora grupo POLUDNICA

Folklora grupo Poludnica

En la vilaĝo Závažná Porube estas folklora grupo POLUDNICA, kiu konsistas el 26 membroj. La grupo prezentas kaj konservas por sekvontaj generacioj lokan folkloron kaj kutimojn. Ili ofte partoprenadas en diversaj okazaĵoj. Programo de la grupo konsistas el jenaj partoj: Finlaboro post planado de arbetoj en montaro, Rikolfesto, Kufado de fianĉino, Poruba edziĉfesto, Poruba amuzo kaj Zono de kutimoj de aŭtuno ĝis Kristnasko.

 

La folklora grupo dum la renkontiĝo de esperantistoj-vojaĝantoj dufoje prezentis popolajn kantojn kaj dancojn. Unuafoje en la jaro 2007 (25-a jarkolekto), kiam ĝi prezentis la programon Jaro en vilaĝo en la hotelo Poludnica en la vilaĝo Liptovský Ján, pri kiu informis amaskomunikiloj. Petro Rybín preparis etan filmraporton. En la jaro 2016 (34-a jarkolekto) la folklora grupo amuzis la partoprenantojn en la montara kabano Opalisko en la vilaĝo Závažná Poruba. Pri bona amuzo parolas raportaĵo de Petro Rybín kaj kontribuoj de M. Minichová en Esperantisto Slovaka, Stefan MacGill en Esperanto, Karel Votoček en Informilo, Ján Vajs en La Ondo de Esperanto kaj Tibor Kepencay en Porubské noviny.

V obci Závažná Poruba pôsobí folklórna skupina POLUDNICA pozostávajúca z 26 členov, ktorá prezentuje návštevníkom a zachováva pre ďalšie generácie obecný folklór a obyčaje. Súbor je prítomný na rôznych podujatiach a jeho program pozostáva z častí Dorobník po sadení stromkov v hore, Dožinky, Čepčenie mladuchy, Porubská svadba, Porubská zábava a Pásmo zvykov od jesene do Vianoc.

Folklórna skupina počas stretnutia esperantistov-cestovateľov dvakrát predstavila ľudové piesne a tance. Prvý krát v roku 2007 (25. ročník), kedy prezentovala program Jar na dedine v hoteli Poludnica v Liptovskom Jáne, o čom informovali masovokomunikačné prostriedky. Peter Rybín pripravil krátku filmovú reportáž. V roku 2016 (34. ročník) folklórna skupina zabávala účastníkov v horskej chate Opalisko v Závažnej Porube. O dobrej zábave hovorí reportáž Petra Rybína a príspevky od M. Minichovej v Esperantisto Slovaka, Stefana MacGilla v Esperanto, Karla Votočka v Informilo, Jána Vajsa v La Ondo de Esperanto a Tibora Kepencaya v Porubských novinách.