Poludnica

Renkontiĝo de E-vojaĝantoj

Enkonduko Aktualaĵoj Interesaĵoj Kalendaro Kulturo

Čipčie

Partizana Respubliko

Vojaĝi alimaniere

6a Metabief

Poludnica de Muráň

Čipčie

Čipčie

Eĉ en la mondo furiozas pandemio, esperantaj turistoj neforgesis al tradiciaj supreniroj. El iniciativo de Janka Kostolná kaj Anka Urbanová esperantistoj el Žilina organizis Silvestran supreniron en la lasta tago de la jaro 2020. Celo de la supreniro estis monto kun bela slovaka nomo Čipčie. Ĝi situas en la montaro Lúčanská Malá Fatra. Bona loko por komenco de la supreniro estas la vilaĝo Turie (448 ) en distrikto Žilina. En la vilaĝo estas aktiva turisma klubo, kiu de la jaro 1977 ĉiujare organizas dum unua sabato en januaro supreniron al Čipčie en la sama tempo kiel estas organizita supreniro al Poludnica. Ok esperantistoj renkotiĝis antaŭ la Vilaĝdomo je la oka kaj tridek kaj laŭ blue signitaj turismaj markoj ili paŝadis al la turisma vojkruco Pod Železom (540 m). De tie la turisma vojeto direktis per kruta deklivo al la monto Čipčie (928 m). Jam dum paŝado estis sur tri lokoj kalkŝtonaj rokegoj, el kiuj estas bonaj elrigardoj al ĉirkaŭaĵo. Kompreneble, se estus bona vetero. Bedaŭrinde densa nebulo ne ebligis vidi najbarajn montojn – Kozol, Jastrabná kaj Dedová kaj najbaran valon Rajecká kotlina. Aliflanke nebulo en bela arbaro faris festan atmosferon, kiu kreis el la lando fabelan bildon. Post du horoj kaj 4 km la grupo atingis pinton. Sur la pinto estis kelkaj minutoj videbla suno, kiu ludis kun nebulo. La monto estas ofte vizitata kaj ankaŭ nun estis kelkaj grupoj de turistoj sur ĝi. Post komuna fotografado kun nacia kaj Esperanta flagoj turistoj refreŝiĝis per kristnaskaj bonaĵoj. Kompreneble, ke babilado estis ankaŭ pri pandemio. Malsupren ili iris per alia vojeto suden al vojkruciĝeto, kie flankiĝis flava marko. Per ĝi ili alvenis al vojkruco Pod Železom kaj apud malnova ŝtonminejo revenis en vilaĝon Turie. Facila turisma ekskurso havis longecon 8 km kaj kun malrapida paŝado eblas ĝin trairi dum kvar horoj. En la vilaĝo Turie esperantistoj post bondeziro al nova jaro 2021 disveturis al siaj hejmoj. Estas bone, ke esperantistoj-turistoj tenas verdan flagon en pandemio. Ni esperas, ke periodo de tenebro rapide ĉesos kaj aŭroros pli bonaj tempoj por homoj. La supreniron partoprenis A. Albertová, J. Kostolná, R. Staňová, J. Urban, A. Urbanová el Žilina kaj M. Ďuranová, M. Papaj kaj J. Vajs el distrikto Liptov.

J. Vajs


Čipčie

Hoci vo svete zúri pandémia, esperantisti turisti nezabúdajú na tradičné výstupy. Z iniciatívy Janky Kostolnej a Anky Urbanovej esperantisti zo Žiliny usporiadali silvestrovský výstup v posledný deň roku 2020. Cieľom výstupu bola hora s krásnym slovenským názvom Čipčie. Nachádza sa v pohorí Lúčanská Malá Fatra. Dobrým miestom na začiatok výstupu je obec Turie (448) v žilinskom okrese. V obci je aktívny turistický klub, ktorý od roku 1977 každoročne organizuje prvú januárovú sobotu výstup na Čipčie v tom istom čase ako je organizovaný výstup na Poludnicu. Osem esperantistov sa stretlo pred Obecným domom o pol deviatej a po modrých turistických značkách kráčali k turistickej križovatke Pod Železom (540 m). Odtiaľ turistický chodník viedol strmým svahom na horu Čipčie (928 m). Už počas chôdze boli na troch miestach vápencové bralá, z ktorých sú pekné výhľady do okolia. Samozrejme, keby bolo dobré počasie. Hustá hmla bohužiaľ nedovolila vidieť susedné hory – Kozol, Jastrabnú a Dedovú a susednú Rajeckú kotlinu. Na druhej strane hmla v krásnom lese urobila sviatočnú atmosféru, ktorá vytvorila z krajiny rozprávkový obraz. Po dvoch hodinách a 4 km skupina dosiahla vrchol. Na vrchole bolo na pár minút viditeľné slnko, ktoré sa hralo s hmlou. Hora je často navštevovaná a aj teraz na nej bolo niekoľko skupín turistov. Po spoločnom fotení s národnou a esperantskou vlajkou sa turisti občerstvili vianočnými dobrotami. Samozrejme, že rozhovor bol aj o pandémii. Zostup bol iným chodníčkom na juh k rázcestiu, kde sa oddeľovala žltá značka. S ním sa dostali na križovatku Pod Železom a vrátili sa do dediny Turie popri starom kameňolome. Nenáročná turistická exkurzia bola dlhá 8 km a pomalou prechádzkou je možné ju prejsť za štyri hodiny. V dedine Turie sa esperantisti rozišli do svojich domovov potom, čo si zaželali šťastný nový rok 2021. Je dobré, že esperantistickí turisti držia pri pandémii zelenú vlajku. Dúfame, že obdobie temna rýchlo ustane a ľuďom svitne na lepšie časy. Výstupu sa zúčastnili A. Albertová, J. Kostolná, R. Staňová, J. Urban, A. Urbanová zo Žiliny a M. Ďuranová, M. Papaj, J. Vajs z okresu Liptov.

J. VajsVidu fotogalerion en hejmpaĝo de LEK !!!

https://photos.app.goo.gl/jEExkT8EgCdxdUjq7