Poludnica

Renkontiĝo de E-vojaĝantoj

Enkonduko Aktualaĵoj Interesaĵoj Kalendaro Kulturo

Mária Václavjaková

M. Václavjaková
P O L U D N I C A

Mária Václavjaková estas poetino, kiu verkas de sia juneco slovake, ĉeĥe kaj poste france kaj Esperante. Krom tio de tempo al tempo ŝi tradukas el la menciitaj lingvoj. En esperantista societo ŝi estis konata kiel tradukistino, kiu kunlaboris en la jaro 2016 je multlingva eldono de historia ANTAŬKANTO (PROGLAS) de Konstanteno Filozofo, kie ŝi kun Miroslav Malovec tradukis la verkon Esperanten. Kelkaj ŝiaj poemoj estis publikigitaj en presitaj kaj ciferecaj komunikiloj. Ŝia poezio reflektas gravajn okazaĵon de slovaka historio kaj nuntempo. Parto de ŝia verkaro havas strikte intiman karakteron. Dum la silvestra supreniro de esperantistoj al la historia monto Vyšehrad en la jaro 2015 ŝi slovake verkis samnoman poemon. Multaj verkoj de ŝi atendas eldonon de unua kolekto.

Mária Václavjaková partoprenadas dum la lastaj jaroj la renkontiĝon de esperantistoj-vojaĝantoj POLUDNICA. Ŝi kontribuis al la programo per prelegoj kaj poemoj. Ŝi mem partoprenis vojaĝekspedicion de esperantistoj al la insulo Madagaskaro en la jaro 2016 kaj kelkajn pluajn turismajn programojn. Pri siaj spertoj kaj travivaĵoj publikigas en Esperantaj periodaĵoj. Sur la hejmpaĝo de Poludnica estas prezentitaj du poemoj TAGFEINO kaj VOKO DE POLUDNICA.

Mária Václavjaková je poetka, ktorá tvorí od svojej mladosti v slovenčine, češtine a neskoršie vo francúzštine a v esperante. Okrem toho z času na čas prekladá zo zmienených jazykov. V esperantskej spoločnosti je známa ako prekladateľka, ktorá spolupracovala v roku 2016 na viacjazyčnom vydaní historického PROGLASU Konštantína Filozofa, kde s Miroslavom Malovcom preložili dielo do esperanta. Niekoľko jej básní bolo publikovaných v tlačených a digitálnych médiách. Jej poézia reflektuje dôležité udalosti zo slovenskej histórie a súčasnosti. Časť jej tvorby ma striktne intímny charakter. Počas silvestrovského výstupu esperantistov na historický vrch Vyšehrad v roku 2015 napísala slovenskú báseň toho istého mena. Veľa jej básní čaká na vydanie prvej zbierky.

Mária Václavjaková sa zúčastňuje v posledných rokoch stretnutia esperantistov-cestovateľov POLUDNICA. Do programu prispieva prednáškami a básňami. Sama sa zúčastnila cestovateľskej expedície esperantistov na ostrov Madagaskar v roku 2016 a niektorých ďalších turistických programov. O svojich skúsenostiach a zážitkoch píše v esperantských periodikách. Na domovskej stránke Poludnice sú prezentované dve básne TAGFEINO a VOKO DE POLUDNICA.

 

M. Václavjaková – Voko de Poludnica

M. Václavjaková - Voko de Poludnica

 

M. Václavjaková – Volanie Poludnice

M. Václavjaková - Volanie Poludnice


M. Václavjaková – Tagfeino

M. Václavjaková - Tagfeino

 

M. Václavjaková – Poludnica

M. Václavjaková - Poludnica