Poludnica

Renkontiĝo de E-vojaĝantoj

Enkonduko Aktualaĵoj Interesaĵoj Kalendaro Kulturo

Chata na Grúni

Svet I. SK

Svet II. SK

Dánsko SK

Danlando EO

Ostredok SK

Třeboň EO/SK

Bystrá EO/SK

Ďumbier SK

Poľana

La 50-a ILEI-K.

Halti

Kebnekaise

Šimonka

Vtáčnik

Nepalo (EO)

Nepál (SK)

Ďumbier

Vintra Dubeň

Ĉirkaŭ la Mondo dum du horoj (Okolo Světa za dve hodiny)

2017 Třeboň 

EO                                                                 SK

Por la jaro 2017 estis nia turisma kaj vojaĝista plano pliriĉigita per du vojoj, kiuj estas samnomaj – ĈIRKAŬ LA MONDO. La unua estis simpla kaj eluzis nomon Mondo, per kiu oni nomas ĉeĥe la fiŝejon SVĚT. La fiŝejo Mondo apartenas al la plej grandaj fiŝejoj en Ĉeĥio. Ĝia etendaĵo estas 201,5 ha kun kuba enhavo 3 325 000 m³ kaj ĝi situas tuj apud la sudĉeĥa pitoreska urbo Třeboň. Nia triopo, Laŝa Ĉaĥunaŝvili el Kartvelio, Vladko Škuta kaj mi el Slovakio, loĝis komence de junio 2017 en malnova urbo, en la historia hotelo rekte en la Masaryk-ĉefplaco. La hotelo Bílý koníček (Blanka ĉevaleto) estas kultura memoraĵo de Ĉeĥa respubliko. Ĝi estis konstruita en la jaro 1544 kiel ĉasista kastelo de ĉeĥa nobela familio Rožmberk. En la hotelo ĉeĥa verkisto Jan Werich elpensis figuron de Vernikso Ĉoĥtan. La urbo Třeboň kaj ĝia ĉirkaŭaĵo estas interesa por vizitantoj. La urbo mem estas rezervejo de historiaj monumentoj kaj apud ĝi estas banloko kaj ripozloko. Por biciklantoj, turistoj kaj sportemuloj servas riĉa infrastrukturo kaj naturo estas biosfera rezervejo.

La hotelo estis starpunkto por nia bicikla ekskurso ĉirkaŭ la Mondo. En la ĉefplaco estas kunigita cigarvendejo kun bicikla pruntejo, kie ni pruntis biciklojn. De tie ni biciklis al la restoracio Myslivna, kie ni tagmanĝis fiŝajn specialaĵojn. Tra Trocnov-placo ni alvenis al nia unua haltejo ĉe la statuo de Jakub Krčín, kiu estas sur la bordo de la fiŝejo Mondo. Jakub Krčín konstruis krom aliaj fiŝejoj kaj akvadukto de Praga burgo ankaŭ la fiŝejon Mondo en la jaro 1571. Poste li konstruis la plej grandan ĉeĥan fiŝejon Rožmberk (489 ha). La urbo Třeboň tuŝas la fiŝejon Mondon per belegaj kastelaj ĝardenoj kaj per bierfajero Regent. El la bordo estis videbla somera vivo en la fiŝejo. Multaj homoj sunbaniĝis, aliaj naĝis kaj ŝipigis ĉu per boatoj aŭ per plezurŝipoj. Flanke de la urbo estas surborde konstruitaj multaj hoteloj kaj kabanoj. Sur la hotelo Mondo pendas interesa ĉeĥa slogano S námi máte Svět u nohou (Kun ni vi havas Mondon ĉe piedoj). Biciklante okcidente la konstruaĵoj malaperis kaj sur bordoj estis naturaj herbejoj, marĉejoj kaj arboj. Ĉe la biciklista vojo tabuloj informas pri kreskaĵoj, arboj, torfmarĉejoj, fiŝoj kaj bestoj. Vere, sur la fiŝeja surfaco estis videblaj multaj birdoj. Nia kartvelia amiko Laŝa kolektis junajn, kelkcentimetrajn kverkojn kun celo eksporti ilin al Partizánske, kie li estis staĝanto kaj eble ĝis Kartvelio. Pro tio ni nomis lin KVERKOŜVILI. Riĉan ĉeĥan historion oni sentas ankaŭ sur bordo de la fiŝejo. Malnova muelejo Spolský mlýn, Kruco de Karlo, kamparaj terposedaĵoj, preĝejo Domanín kaj kripto de la familio Schwarzenberg. La kripton konstruis en la jaroj 1874 - 1877 laŭ la itala stilo Campa Santa kaj ĝi havas du etaĵojn kun okangula fundamentplano. Bierpaŭzon ni faris sur la strando Ostende. De tie estas jam nur mallonga vojo al la urbo Třeboň. Ĉe la akvoellesejo de la fiŝejo estas etaj fiŝejoj kaj sur muro de la fiŝfabriko estas slogano Kapr z Třeboně je chloubou kuchyne (Karpo el Třeboň-fiŝejo estas fiero de kuirejo).

La vojon ĉirkaŭ la Mondo longan 13 km ni finigis post du horoj sur teraso de la bierfabriko Regent kun gustumado de bonkvalita ĉeĥa biero rigardante al sunsubiro. En turisma oficejo ni ricevis atestigilon, ke ni realigis „Vojon ĉirkaŭ la mondo“.

Pluan tagon (12. 6. 2017) ni biciklis al fiŝejo Rožmberk kaj aliaj fiŝejoj situantaj norde de Třeboň. La lando plenŝtopita de fiŝejoj kun arbaroj estas pitoreska kun multaj fabelaj kaŝanguloj, protektataj marĉarbaroj, riveretoj kaj dikaj maljunaj arboj. Apud la vojo estas kastorejo de Rožmberk, sed kastorojn ni ne vidis ĉar ĝi servas nur kiel teknika memoraĵo. La turismaj vojoj estas bone signitaj per koloraj markoj kaj turismaj direktiloj. Niaj ĉefaj celoj estis du sablaj lokoj. La unua estis Slepičí vršek (Kokina monteto, 2,11 ha, 423 – 426 m s.m.), kiu ekestis ĉe la vilaĝo Lužnice kiel verko de la samnoma rivero Lužnice kaj la dua estis dunoj apud la vilaĝo Vlkov. Ambaŭ estas protektataj pro troviĝo de flirtaj sableroj kun sabloamantaj kreskaĵoj kaj specialaj insektoj, ekz. terabeloj. En turismaj prospektoj oni skribas pri tiu ĉi loko kiel ĉeĥa Saharo. Agrabla biciklado sur ebenaĵo estis longa 37 km kaj ni revenis al la hotelo en Třeboň plenaj da bildoj de la pitoreska lando.

Fine de la novembro 2017 ni vojaĝos ĉirkaŭ la mondo ne per biciklo sed per aviadiloj kaj kilometroj estos pli ol nuna ĉirkaŭmonda biciklado.

J. Vajs

Náš turistický a cestovateľský plán na rok 2017 bol obohatený o dve cesty, ktoré sa rovnako menujú – OKOLO SVETA. Prvá bola jednoduchá a použila meno Svet, ktorým menujú česky rybník SVĚT. Rybník Svět patrí k najväčším rybníkom v Čechách. Jeho rozloha je 201,5 ha s obsahom 3 325 000 m³ a nachádza sa hneď vedľa juhočeského malebného mesta Třeboň. Naša trojica, Laša Čachunašvili z Gruzínska, Vladko Škuta a ja zo Slovenska, bývala začiatkom júna 2017 v starom meste, v historickom hotely priamo na hlavnom Masarykovom námestí. Hotel Bílý koníček je kultúrnou pamiatkou Českej republiky. Bol postavený v roku 1544 ako poľovnícky zámok českej šlachtickej rodiny Rožmberkovcov. V hoteli český spisovateľ Jan Werich vymyslel postavu Vodníka Čochtana. Mesto Třeboň a jeho okolie je pre návštevníkov zaujímavé. Samotné mesto je rezerváciou historických pamiatok a vedľa neho je kúpeľné a rekreačné miesto. Cyklistom, turistom a športovcom slúži bohatá infraštruktúra a okolitá príroda je biosférickou rezerváciou.

Hotel bol východiskom našej cyklistickej exkurzie okolo Světa. Na námestí je spojená trafika s požičovňou bicyklov, kde sme si požičali bicykle. Odtiaľ sme bicyklovali do reštaurácie Myslivna, kde sme obedovali rybie špeciality. Cez Trocnovské námestie sme prišli na našu prvú zastávku pri soche  Jakuba Krčína, ktorá je na brehu rybníka Svět. Jakub Krčín vybudoval okrem iných rybníkov a akvaduktu na Pražskom hrade aj rybník Svět v roku 1571. Potom postavil najväčší český rybník Rožmberk (489 ha). Mesto Třeboň sa dotýka rybníka Svět nádhernými zámockými záhradami a pivovarom Regent. Z brehu bolo vidieť život na rybníku. Veľa ľudí sa kúpalo, iní plávali a plavili sa na člnkoch alebo na výletných lodiach. Bokom od mesta sú na brehu mnohé hotely a chaty. Na hoteli Svět visí zaujímavý český slogan S námi máte Svět u nohou. Bicyklujúc na západ budovy zmizli a na brehoch bolo vidieť prírodné lúky, močiare a lesy. Na cyklistickej ceste tabule informujú o rastlinách, stromoch, rašeliniskách, rybách a zvieratách. Naozaj, na hladine rybníka bolo vidieť veľa vtákov. Náš gruzínsky priateľ Laša zbieral mladé, niekoľkocentimetrové duby so zámerom vyviesť ich do Partizánskeho, kde bol stážistom a možno až do Gruzínska. Preto dostal prezývku v esperante KVERKOŜVILI, čo by po slovensky znelo ako Dubošvili. Bohatú českú históriu cítiť aj na brehu rybníka. Starý Spolský mlýn, Karlov kríž, sedliacke usadlosti, kostol Domanín a hrobka rodiny Schwrzeberg. Hrobka postavená v rokoch 1874 – 1877 podľa talianskeho štýlu Campa Santa má dve podlažia s osemuholníkovým pôdorysom. Prestávku na pivo sme si spravili na pláži Ostende. Odtiaľ je už len krátka cesta do Třeboňe. Pri výpusti rybníka sú malé rybníky a na múre rybej fabriky je nápis Kapr z Třeboně je chloubou kuchyne.

Cestu okolo Světa dlhú 13 km sme ukončili po dvoch hodinách na terase pivovaru Regent vychutnávajúc kvalitné české pivo a pozorujúc západ slnka. V turistickej kancelárii sme dostali potvrdenie o absolvovaní „Cesty okolo sveta“.

Ďalší deň (12. 6. 2017) sme jazdili k Rožmberskému ryb-níku a iným rybníkom nachádzajúcim sa na sever od Tře-boňe. Krajina prepchatá rybníkmi a lesmi je malebná s mnohými skrytými rozprávkovými kútmi, chránenými rašeliniskami, riečkami a hrubými starými stromami. Pri ceste je Rožmberská bobrovna, ale bobrov sme nevideli,  pretože slúži len ako technická pamiatka. Turistické cesty sú dobre značené farebnými značkami a turistickými smerov-níkmi. Našimi hlavnými cieľmi boli dve pieskové lokality. Prvý bol Slepičí vršek (2,11 ha, 423 – 426 m n.m.), ktorý vznikol pri dedinke Lužnice ako dielo tak isto menovanej rieky Lužnice a druhým boli duny pri dedine Vlkov. Obidve sú chránené kvôli výskytu viatych pieskov s pieskumilnými rastlinami a špeciálneho hmyzu, napr. zemných včiel. V turistických sprievodcoch píšu o tomto mieste ako o českej Sahare. Príjemná jazda na bicykloch bola dlhá 37 km a my sme sa vrátili do hotela v Třeboni plný obrázkov malebnej krajiny.

Koncom novembra 2017 budeme cestovať okolo sveta nie na bicykloch ale lietadlami a kilometrov bude viac ako toto bicyklovanie okolo sveta.

J. Vajs